جزئیات بیشتر

پیام رئیس کنگره


  دوازدهمین کنگره کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در اردیبهشت ماه 1398 در حالی برگزار می کنیم که رشته جراحی کولورکتال به عنوان یک رشته مستقل و مورد نیاز جامعه بشری جایگاه خود را در سطح جهانی باز یافته است.
                                                                                                                          
جزئیات بیشتر

درباره همایش

عنوان کنگره:    "    "Benign Anorectal Diseaseرئیس کنگره: دکتر احمد ایزدپناه 

 
جزئیات بیشتر

گروههای هدف

ضمن دعوت ازکلیه افراد علاقه مند به موضوع بیماریهای خوش خیم آنورکتال ،گروههای هدف این سمینار عبارتند از:


کارگاه اتاق عمل در روز چهارشنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه در محل اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی برگزار میگردد.